اتوبار آزادی

اتوبار آزادی در شهر های بزرگی همچون تهران باوجود ترافیک های طولانی و وقت گیر کارهای حمل و نقل بسیار دشوار و تاقت فرسا میباشد و افراد درگیر این امر وقتی برای انجام آن ندارند.از این رو اتوبار آزادی برای کسانی که خود تمایلی به بیشتر بخوانید…