اتوبار پاسداران

اتوبار پاسداران در زمینه حمل و نقل در تهران با وجود ترافیک های سنگین و شلوغ و نداشتن وقت کافی و تنفر از کار جابجایی،اکثر افراد خود را درگیر این امر نمیکنند و کارهارا به افرادی دیگر میسپارند از طرفی دیگر تعدادی هم خودشان دوست بیشتر بخوانید…