باربری فردوس

باربری پارسی در فردوس خدمات حمل بار چندان آسان نیست .باربری تنها جابجایی بار نیست بلکه تعهد و وجدان کاری را نیز شامل میشود. کارگران متعهد خود را مسئول باری که به آنها سپرده شده می دانند.سالم رساندن بار از جمله اهداف باربری پارسی است بیشتر بخوانید…