باربری آزادی

باربری آزادی با در نظر گرفتن بزرگی تهران و وجود شغل های زیاد و نیز زندگی آسوده مردمان زیادی از سایر نقاط به تهران سفر میکنند.از این رو مشکلاتی نیز بوجود می آید ازجمله در زمینه جابجایی افرادی که میخواهند نقل مکان انجام دهند دچار بیشتر بخوانید…