باربری شهرک غرب

باربری شهرک غرب     وانت  ، کامیون  ، شهر و شهرستان باوجود پایتخت بودن تهران ، مردم زیادی از سایر نقاط ایران به این شهر مهاجرت میکنند که این امر از جنبه ی درآمدزایی خوب و کارآمد میباشد و از طرفی نیز درزمینه جابجایی بیشتر بخوانید…