باربری شهرک غرب

باربری شهرک غرب باوجود پایتخت بودن تهران ، مردم زیادی از سایر نقاط ایران به این شهر مهاجرت میکنند که این امر از جنبه ی درآمدزایی خوب و کارآمد میباشد و از طرفی نیز درزمینه جابجایی بسیار مشکل ساز میشود.باربری شهرک غرب این مشکل اتلاف بیشتر بخوانید…