نیسان بار کردستان

نیسان بار کردستان | وانت تلفنی کردستان   وانت،  کامیون،  شهر و شهرستان باوجود ترافیک و شلوغی بیشتر خیابان های شهر اکثر مردم از کار جابجایی رنج میبرند لذا نمیخواهند کارهای نقل مکان کردن را انجام دهند.نیسان بار کردستان باداشتن سابقه بلندمدت و داشتن تیمی بیشتر بخوانید…