نیسان بار شریعتی

نیسان بار شریعتی  وانت  ، کامیون  ، بسته بندی اکثر مردم بدلیل تغییر آب و هوا و آرامش بیشتر از جایی به جایی دیگر نقل مکان میکنند و تعدادی دیگر نیز بخاطر نزدیکی به محل کار خود جابجامیشوند.نیسان بار شریعتی برای هر گونه جابجایی اثاثیه بیشتر بخوانید…