نیسان بار فلسطین

نیسان بار فلسطین    وانت، کامیون، بسته بندی کار جابجایی اثاثیه منزل و اداره در تهران بدلیل ترافیک و تراکم زیاد جمعیت مردم و ماشین ها بسیار مشکل و تاقت فرسا میباشد.از این رو بیشتر مردم از این کار رنج برده و نمیخواهند خود این بیشتر بخوانید…