وانت بار اشرفی، اسباب کشی اشرفی

 وانت بار    وانت،  کامیون،  شهر و شهرستان در تهران بدلیل حجم زیاد ماشین ها و ایجاد ترافیک های سنگین و وقت گیر در اکثر خیابان های آن،مردم دچار استرس دیر رسیدن به محل مورد نظر میباشند.از این رو در زمینه جابجایی اثاثیه منزل یا بیشتر بخوانید…