وانت تلفنی خاقانی

وانت تلفنی خاقانی   وانت، کامیون، شهر و شهرستان کار جابجایی اثاثیه منزل و اداره در تهران بدلیل ترافیک و تراکم زیاد جمعیت مردم و ماشین ها بسیار مشکل و تاقت فرسا میباشد.از این رو بیشتر مردم از این کار رنج برده و نمیخواهند خود بیشتر بخوانید…